ยินดีต้อนรับสู่ กองตรวจราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าว ทั้งหมด

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
NEW แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
NEW การปิดปรับปรุงซ่อมแซมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
NEW ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริหารกรามอนามัย...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
NEW ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
NEW ขอนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562

ข่าว กลุ่มอำนวยการ

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
NEW แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
NEW การปิดปรับปรุงซ่อมแซมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
NEW ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริหารกรามอนามัย...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
NEW ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
NEW ขอนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562

ข่าว กลุ่มยุทธศาสตร์

ข่าว กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
(เพิ่มเติม) คณะที่4 การตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 2562 ...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ26 ธ.ค. 2561
เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ13 ธ.ค. 2561
คณะที่ 4 แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปี 2561...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ5 พ.ย. 2561
กำหนดวันประชุม จัดทำแนวทางการตรวจราชการของคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) คณะที่ 1-3 ประจำปี 2562...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ29 ต.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1/2562 ...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ26 ต.ค. 2561

ข่าว กลุ่มประเมินผล

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
การจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยกลุ่มประเมินผล14 ก.ย. 2561
กลุ่ม จิตอาสา กสธ.76จว.กลุ่มประเมินผล5 ก.ค. 2561


ข่าว กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
NEW การถ่ายระดับ ตัวชี้วัดของ ผอ.กตร. สู่ หัวหน้ากลุ่มใน กตร. ปี 2562...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 ก.พ. 2562
ไฟล์ประชุมการถ่ายทอดตชว. ปี 62 กองตรวจฯ ในวันที่ 15 และ 21 ก.พ.62 จาก กพร....งานบริหารทรัพยากรบุคคล15 ก.พ. 2562
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการงานบริหารทรัพยากรบุคคล15 ก.พ. 2562
คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ และผู้รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล14 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล8 ก.พ. 2562

ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 (กทม.)

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


กิจกรรมล่าสุด

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองตรวจราชการขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศรับ...

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร ๕ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และยินดีต้อนรับนายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทรชั้น ๒ อาคาร ๑...