ยินดีต้อนรับสู่ กองตรวจราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าว กลุ่มยุทธศาสตร์

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 / 2562 (19 มี.ค. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์4 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 (26 ก.พ. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์11 มี.ค. 2562
ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562 ...กลุ่มยุทธศาสตร์5 มี.ค. 2562
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 / 2562 (26 ก.พ. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์1 มี.ค. 2562
แบบสอบถามแผนการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข แบบสอนถามนี้เป็นส่ว...กลุ่มยุทธศาสตร์1 มี.ค. 2562

ข่าว กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
(เพิ่มเติม) คณะที่4 การตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 2562 ...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ26 ธ.ค. 2561
เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ13 ธ.ค. 2561
คณะที่ 4 แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปี 2561...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ5 พ.ย. 2561
กำหนดวันประชุม จัดทำแนวทางการตรวจราชการของคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) คณะที่ 1-3 ประจำปี 2562...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ29 ต.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1/2562 ...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ26 ต.ค. 2561

ข่าว กลุ่มประเมินผล

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
การจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยกลุ่มประเมินผล14 ก.ย. 2561
กลุ่ม จิตอาสา กสธ.76จว.กลุ่มประเมินผล5 ก.ค. 2561


ข่าว กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
NEW แต่งตั้งข้าราชการ นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 เม.ย. 2562
NEW ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 เม.ย. 2562
NEW โครงการลาบรรพชาอุปสมทบเฉลิมพระเกียรติงานบริหารทรัพยากรบุคคล17 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อ การสอบสัมภาษณ์ ระดับชำนาญการพิเศษงานบริหารทรัพยากรบุคคล11 เม.ย. 2562
รับสมัคร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล2 เม.ย. 2562

ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 (กทม.)

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


กิจกรรมล่าสุด

การประชุมทบทวนแผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมทบทวนแผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองตรวจราชการ วันอังคาร ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการ อาคาร ๖ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.วิเชียร เทีย...

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองตรวจราชการ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกองตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นพ.วิเชีย...