เกี่ยวกับเรา


วิสัยทัศน์

       กองตรวจราชการเป็นองค์กรหลักในการตรวจกำกับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพที่ดีของประชาชน


พันธกิจ

1. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปตามแผน โครงการ และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนกำหนด

3. ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร โดยให้มีการจัดสรร การเกลี่ยและประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกืดความประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์

4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของราชการ

5. ปฏิบัติงามร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เป้าประสงค์

1. มีเครือข่ายและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

2. พัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค

3. พัฒนาศักยภาพบุคคล

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ