ติดต่อ กองตรวจราชการ:

กองตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 6 ชั้น 8
โทรศัพท์ 0-2590-1473
โทรสาร. 0-2591-3032, 0-2590-3143