ผู้บริหารกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ