วาระการประชุม สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2561


วาระที่

เรื่อง

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

1.1

-
วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1

รับรองรายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
โดย เลขานุการ
วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1

การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สำคัญ
โดย ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3.2

การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 และการเตรียมการปี 2562
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สปสธ.
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

4.1

ความก้าวหน้าโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6 / ผู้แทน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4.2

การแก้ไขประกาศระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย / ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สปสธ.

4.3

ความก้าวหน้าการบรรจุข้าราชการ
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สปสธ.

4.4

โครงการคัดกรองสุรา เข้าพรรษา พาสุขใจ
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

4.4.1 One page โครงการคัดกรองสุรา เข้าพรรษา พาสุข ใจ (แก้ไข 4 มิย. 61)
4.4.2 Flow activities
4.4.3 แบบคัดกรองสุรา

4.5

ขั้นตอนการออกแบบการก่อสร้าง
โดย ผู้อำนวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4.6

ขั้นตอน/วิธีการจัดทำผังแม่บท เพื่อจัดทำ Service Plan
โดย ผู้อำนวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4.7

การจัดทำราคากลาง/ก่อนของบประมาณและหลังได้รับงบประมาณ เพื่อการจัดทำราคากลางท้องถิ่น
โดย ผู้อำนวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1

เรื่องของกรมวิชาการ

5.2

เรื่องอื่นๆ

***หมายเหตุ***

เวลา 09.30 – 10.00 น. - ประชุมร่วมกับองค์การเภสัชกรรม
เวลา 10.00 – 11.30 น. - ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 11.30 – 14.00 น. - ประชุมร่วมกับกรมวิชาการ