วาระการประชุม สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562วาระที่

เรื่อง

เรื่องก่อนวาระการประชุม
วาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1

รับรองรายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงฯครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
โดย เลขานุการ
วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1

การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สำคัญ
โดย ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3.1.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2562
3.1.2 รายงานสถานการณ์หมอกควัน (PM 2.5)

3.2

การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 และการเตรียมการปี 2563
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สป.สธ.

3.3

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1

ยีนแพ้ยา
โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2

รายงานความก้าวหน้างบสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการของกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ
โดย นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

4.3

การจัดทำฐานข้อมูลและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
โดย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรื่องอื่นๆ

***หมายเหตุ***

เวลา 09.00 – 11.00 น. - ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 11.00 – 14.00 น. - ประชุมร่วมกับกรมวิชาการ