การประชุม คณะทำงานจัดทำข้อเสนอเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P)


วาระที่

เรื่อง

วาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

1.1

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P)
วาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา

- แผนการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค PP&P

- ข้อเสนอ กรมอนามัย

- Primary Service Package

- การจัดสรรเงิน PP&P

- ข้อมูล รพ.สต.
วาระที่ 3 : เรื่องอื่น ๆ