วาระการประชุม สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2561วาระที่

เรื่อง

วาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

1.1


วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1

รับรองรายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
โดย เลขานุการ
วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1

การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สำคัญ
โดย ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3.2

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
โดย พญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

3.3

การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 และการเตรียมการปี 2562
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สปสธ.
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

4.1

Folic สาวไทยแก้มแดง
โดย นพ.พิชิต ศิริวรรณ ผู้แทนสภากาชาดไทย / พญ.พรสวรรค์ วสันต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

4.2

การจัดสรรเงินงบประมาณ UC เพิ่มเติม
โดย ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

4.3

การจัดสรรตำแหน่งข้าราชการและการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

4.4

ความก้าวหน้าการปฏิรูปเขตสุขภาพ
โดย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

4.5

การติดตาม กำกับ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (Cockpit)
โดย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1

เรื่องของกรมวิชาการ

5.2

เรื่องอื่นๆ

***หมายเหตุ***

เวลา 09.30 – 10.00 น. - ประชุมร่วมกับองค์การเภสัชกรรม
เวลา 10.00 – 11.30 น. - ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 11.30 – 14.00 น. - ประชุมร่วมกับกรมวิชาการ