วาระการประชุม คณะทำงานจัดทำข้อเสนอเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P) ครั้งที่ 2หัวข้อที่

เรื่อง

1.

สรุปการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอ (PP&P) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561

2.

ร่างข้อเสนอ PP&P
โดย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

3.

การวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังตามกรอบโครงสร้าง
โดย สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

4.

ข้อเสนอเชิงนโยบาย (ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย)
โดย สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ