วาระการประชุม สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2561วาระที่

เรื่อง

เรื่องก่อนวาระการประชุม

1.

สรุปประชุมเขต 1-12
โดย องค์การเภสัชกรรม

2.

แนวทางการจัดสรรยา
โดย องค์การเภสัชกรรม

3.

ประชุมสำนักตรวจครั้งที่ 9-61
โดย องค์การเภสัชกรรม

4.

ฝ่ายบัญชี (9.8.18)
โดย องค์การเภสัชกรรม
วาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

1.1


วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1

รับรองรายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
โดย เลขานุการ
วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1

การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สำคัญ
โดย ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3.2

การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 และการเตรียมการปี 2562
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สปสธ.
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

4.1

แผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย
โดย ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

4.2

ภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย
โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

4.3

แนวทางการสรุปผลการตรวจราชการ พ.ศ. 2561 และผลสรุปเบื้องต้น
โดย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

4.4

การประชุม Retreat
โดย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

4.4.1 ผลการประชุม Retreat
4.4.2 One page สรุป retreat

4.5

การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

4.5.1 การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
4.5.2 งบดำเนินงานรายเขต-จังหวัดเสนอแปลงงบฯ
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1

เรื่องของกรมวิชาการ

5.2

เรื่องอื่นๆ

***หมายเหตุ***

เวลา 09.30 – 10.00 น. - ประชุมร่วมกับองค์การเภสัชกรรม
เวลา 10.00 – 11.30 น. - ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 11.30 – 14.00 น. - ประชุมร่วมกับกรมวิชาการ