วาระการประชุม สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสัญจร ประจำปี 2561วาระที่

เรื่อง

เรื่องก่อนวาระการประชุม

1.

ประชุมร่วมองค์การเภสัชกรรม
โดย องค์การเภสัชกรรม
วาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

1.1


วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1

รับรองรายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงฯครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
โดย เลขานุการ
วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1

การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สำคัญ
โดย ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3.2

การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 และการเตรียมการปี 2562
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สปสธ.
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1

ปัญหาการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรต่างๆจากสถาบันพระบรมราชชนกและสถานศึกษาร่วมผลิต
โดย ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
4.1.1 ปัญหาการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรต่างๆจากสถาบันพระบรมราชชนกและสถานศึกษาร่วมผลิต
4.1.2 ข้อมูล ไม่จ้างงาน ปี 2560 สบช.

4.2

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2561 และแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2562
โดย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
4.2.1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2561 และแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2562
4.2.2 แนวทางและตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 2562

4.3

มุมมองของทีมตรวจราชการและทีมรับตรวจราชการต่อระบบการตรวจราชการ
4.3.1 มุมมองต่อระบบตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
4.3.2 มุมมองของทีมตรวจราชการและทีมรับตรวจราชการต่อระบบการตรวจราชการ โรงพยาบาลนครปฐม
โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1

เรื่องของกรมวิชาการ

5.2

เรื่องอื่นๆ

***หมายเหตุ***

เวลา 09.30 – 10.00 น. - ประชุมร่วมกับองค์การเภสัชกรรม
เวลา 10.00 – 11.30 น. - ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 11.30 – 14.00 น. - ประชุมร่วมกับกรมวิชาการ