วาระการประชุม สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2561วาระที่

เรื่อง

เรื่องก่อนวาระการประชุม

1.

ประชุมร่วมองค์การเภสัชกรรม
โดย องค์การเภสัชกรรม

2.

ประชุมร่วมองค์การเภสัชกรรม ยอดหนี้
โดย องค์การเภสัชกรรม
วาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1

รับรองรายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงฯครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
โดย เลขานุการ
วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1

การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สำคัญ
โดย ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3.2

การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 และการเตรียมการปี 2562
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สป.สธ.
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1

การประชุม “The 5th International Conference on Breastfeeding Sick Babies”
โดย เสนอเป็นเอกสาร

4.2

แนวทางขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4.3

การอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบว่าด้วยการขอใช้รถยนต์ราชการ
โดย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1

เรื่องของกรมวิชาการ

5.2

เรื่องอื่นๆ

***หมายเหตุ***

เวลา 09.00 – 09.30 น. - ประชุมร่วมกับองค์การเภสัชกรรม
เวลา 09.30 – 11.00 น. - ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 11.00 – 12.00 น. - ประชุมร่วมกับกรมวิชาการ