วาระการประชุม สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2561วาระที่

เรื่อง

เรื่องก่อนวาระการประชุม
วาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1

รับรองรายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงฯครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
โดย เลขานุการ
วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1

การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สำคัญ
โดย ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3.2

การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 และการเตรียมการปี 2562
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สป.สธ.
วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1

ตัวชี้วัดอัตราส่วนการตายมารดาไทย
โดย ผู้แทน กรมอนามัย

4.2

ตัวชี้วัดระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
โดย ผู้แทน กรมอนามัย

4.3

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร
โดย ผู้แทน กรมอนามัย

4.4

แนวทางการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพและจังหวัด
โดย เรืออากาศเอก น.พ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1

การดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
โดย ผู้แทน กรมอนามัย

5.2

การตรวจยีนแพ้ยา
โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.3

เรื่องของกรมวิชาการ

5.4

เรื่องอื่นๆ

***หมายเหตุ***

เวลา 09.00 – 11.00 น. - ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 11.00 – 14.00 น. - ประชุมร่วมกับกรมวิชาการ