ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

ข่าว ทั้งหมด

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
NEW แต่งตั้งข้าราชการ นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 เม.ย. 2562
NEW ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 เม.ย. 2562
NEW โครงการลาบรรพชาอุปสมทบเฉลิมพระเกียรติงานบริหารทรัพยากรบุคคล17 เม.ย. 2562
NEW แจ้งการติดต่อราชการกลุ่มอำนวยการ17 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อ การสอบสัมภาษณ์ ระดับชำนาญการพิเศษงานบริหารทรัพยากรบุคคล11 เม.ย. 2562
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระครูมงคมภาวนานุศาสก์ วิ....กลุ่มอำนวยการ10 เม.ย. 2562
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาหัวข้อ How Global Digital Health Index can empower,evaluate and motivate health system strengthening...กลุ่มอำนวยการ9 เม.ย. 2562
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ R2R เข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย...กลุ่มอำนวยการ9 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562...กลุ่มอำนวยการ9 เม.ย. 2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการกลุ่มอำนวยการ5 เม.ย. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเสวนะกลุ่มอำนวยการ4 เม.ย. 2562
ขอความร่วมมือรณรงค์การแก้ไขปัญหาจราจรกลุ่มอำนวยการ4 เม.ย. 2562
ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 1กลุ่มอำนวยการ4 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 / 2562 (19 มี.ค. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์4 เม.ย. 2562
รับสมัคร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล2 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562...กลุ่มอำนวยการ14 มี.ค. 2562
สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 ฉบับกลุ่มอำนวยการ14 มี.ค. 2562
ขอทราบจำนวนคนต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติกลุ่มอำนวยการ14 มี.ค. 2562
แนวทางการปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของบัตรหาย...กลุ่มอำนวยการ14 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ12 มี.ค. 2562
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 (26 ก.พ. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์11 มี.ค. 2562
ไฟล์บรรยายการอบรมเรื่องพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560...งานบริหารทรัพยากรบุคคล8 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540...กลุ่มอำนวยการ7 มี.ค. 2562
ขออนุญาติบุคลากรในสักกัดเข้าร่วมงานเสวนากลุ่มอำนวยการ7 มี.ค. 2562
ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562 ...กลุ่มยุทธศาสตร์5 มี.ค. 2562
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 / 2562 (26 ก.พ. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์1 มี.ค. 2562
แบบสอบถามแผนการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข แบบสอนถามนี้เป็นส่ว...กลุ่มยุทธศาสตร์1 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562...กลุ่มอำนวยการ28 ก.พ. 2562
แนวโน้มการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ...กลุ่มอำนวยการ28 ก.พ. 2562
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...กลุ่มอำนวยการ28 ก.พ. 2562
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลืมพระเกียรติ...กลุ่มอำนวยการ26 ก.พ. 2562
ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของ สป....งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 ก.พ. 2562
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (SWOT+TOWS Matrix) ผอ.กองตรวจฯกลุ่มยุทธศาสตร์25 ก.พ. 2562
แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
การปิดปรับปรุงซ่อมแซมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริหารกรามอนามัย...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
ขอนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีกลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรมกลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
การถ่ายระดับ ตัวชี้วัดของ ผอ.กตร. สู่ หัวหน้ากลุ่มใน กตร. ปี 2562...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 ก.พ. 2562
ไฟล์ประชุมการถ่ายทอดตชว. ปี 62 กองตรวจฯ ในวันที่ 15 และ 21 ก.พ.62 จาก กพร....งานบริหารทรัพยากรบุคคล15 ก.พ. 2562
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการงานบริหารทรัพยากรบุคคล15 ก.พ. 2562
แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มอำนวยการ15 ก.พ. 2562
ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่กลุ่มอำนวยการ15 ก.พ. 2562
คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ และผู้รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล14 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์มาตราการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์...กลุ่มอำนวยการ13 ก.พ. 2562
แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ12 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล8 ก.พ. 2562
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง...กลุ่มอำนวยการ7 ก.พ. 2562
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกลุ่มอำนวยการ7 ก.พ. 2562
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562กลุ่มอำนวยการ7 ก.พ. 2562
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 (22 ม.ค. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์7 ก.พ. 2562
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2562 (22 ม.ค. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์7 ก.พ. 2562
การจัดสรรพื้นที่จอดรถและระบบจราจรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ6 ก.พ. 2562
ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานที่สนใจปฏิบัติจิตตภาวนา...กลุ่มอำนวยการ6 ก.พ. 2562
การดำเนินการตามมาตราการ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดทางวินัยฯ...กลุ่มอำนวยการ6 ก.พ. 2562
นำส่งหมายการพระราชกุศลมาฆบูชา พ.ศ. 2562กลุ่มอำนวยการ6 ก.พ. 2562
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตราการแก้ไขการทุจริต...กลุ่มอำนวยการ31 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายกลุ่มอำนวยการ31 ม.ค. 2562
กลุ่มอำนวยการ28 ม.ค. 2562
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562...งานบริหารทรัพยากรบุคคล25 ม.ค. 2562
คัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญ ใน สป. (ส่วนกลาง)...งานบริหารทรัพยากรบุคคล25 ม.ค. 2562
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กลุ่มอำนวยการ23 ม.ค. 2562
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ18 ม.ค. 2562
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...กลุ่มอำนวยการ18 ม.ค. 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข...งานบริหารทรัพยากรบุคคล17 ม.ค. 2562
การออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษงานบริหารทรัพยากรบุคคล16 ม.ค. 2562
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 / 2561 (18 ธ.ค. 61)...กลุ่มยุทธศาสตร์11 ม.ค. 2562
โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง งานบริหารทรัพยากรบุคคล11 ม.ค. 2562
บำเหน็จลูกจ้างงานบริหารทรัพยากรบุคคล10 ม.ค. 2562
แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล8 ม.ค. 2562
ตัวอย่างวิเคราะห์ภาระงานของ สตป ปี58งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ม.ค. 2562
แบบฟอร์มวิเคราะห์บทบาทภารกิจและกรอบอัตรากำลัง งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ม.ค. 2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561กลุ่มอำนวยการ2 ม.ค. 2562
(เพิ่มเติม) คณะที่4 การตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 2562 ...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ26 ธ.ค. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์26 ธ.ค. 2561
การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคีบบัญชาต่างๆ พุทธศักราช 2561...กลุ่มอำนวยการ25 ธ.ค. 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจ้างเหมาบริการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล21 ธ.ค. 2561
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์17 ธ.ค. 2561
การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562งานบริหารทรัพยากรบุคคล14 ธ.ค. 2561
เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ13 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อจ้างเหมาบริการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล13 ธ.ค. 2561
การกําหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สป....กลุ่มอำนวยการ12 ธ.ค. 2561
โครงการพัฒนากําลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์...กลุ่มอำนวยการ12 ธ.ค. 2561
ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต...งานบริหารทรัพยากรบุคคล12 ธ.ค. 2561
รับย้าย รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล11 ธ.ค. 2561
ประกาศกองตรวจราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม...งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ธ.ค. 2561
รายละเอียดแนบท้ายประกาศกองตรวจราชการ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (ใหม่)...งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ธ.ค. 2561
ใบสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ธ.ค. 2561
ประกาศกองตรวจราชการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ธ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540...กลุ่มอำนวยการ29 พ.ย. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ29 พ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)กลุ่มอำนวยการ29 พ.ย. 2561
ข้องสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562...กลุ่มอำนวยการ29 พ.ย. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์29 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562กลุ่มอำนวยการ28 พ.ย. 2561
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป็น สํานักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ชื่อย่อ สสว....กลุ่มอำนวยการ21 พ.ย. 2561
กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ ผตร. และ รก.ผตร.ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล15 พ.ย. 2561
การวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังงานบริหารทรัพยากรบุคคล14 พ.ย. 2561
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ13 พ.ย. 2561
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล12 พ.ย. 2561
รับรองคุณวุฒิของงานบริหารทรัพยากรบุคคล12 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส...งานบริหารทรัพยากรบุคคล12 พ.ย. 2561
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์12 พ.ย. 2561
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว เป็น สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชื่อย่อของหน่วยคือ ส...กลุ่มอำนวยการ9 พ.ย. 2561
การเตรียมการพื้นที่จอดรถรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...กลุ่มอำนวยการ8 พ.ย. 2561
แจ้งปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละส่วน กลุ่ม...กลุ่มอำนวยการ8 พ.ย. 2561
การกําหนดให้โรงพบาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลําปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ...กลุ่มอำนวยการ8 พ.ย. 2561
คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล8 พ.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล8 พ.ย. 2561
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)...งานบริหารทรัพยากรบุคคล7 พ.ย. 2561
คณะที่ 4 แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปี 2561...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ5 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส...กลุ่มอำนวยการ2 พ.ย. 2561
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติ และเข้าร่วมในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจํ...กลุ่มอำนวยการ2 พ.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล31 ต.ค. 2561
กําหนดเวลาเปิด-ปิด ประตูกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มอำนวยการ30 ต.ค. 2561
ขอเรียนเชิญเฝ้า รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จมาทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารศุขไทย (พ.ศ.2461-2561)...กลุ่มอำนวยการ30 ต.ค. 2561
การเปิดระบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล29 ต.ค. 2561
กำหนดวันประชุม จัดทำแนวทางการตรวจราชการของคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) คณะที่ 1-3 ประจำปี 2562...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ29 ต.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1/2562 ...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ26 ต.ค. 2561
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนงานบริหารทรัพยากรบุคคล25 ต.ค. 2561
การหักเงินเพื่อชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจําในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของกรมบัญ...กลุ่มอำนวยการ24 ต.ค. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์19 ต.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ...กลุ่มอำนวยการ17 ต.ค. 2561
ส่งสรุปการประชุมกลุ่มอำนวยการ17 ต.ค. 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...กลุ่มอำนวยการ16 ต.ค. 2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561...กลุ่มอำนวยการ16 ต.ค. 2561
การรับสมัครคัดเลือกงานบริหารทรัพยากรบุคคล12 ต.ค. 2561
ข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินงานบริหารทรัพยากรบุคคล12 ต.ค. 2561
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค...กลุ่มอำนวยการ11 ต.ค. 2561
การให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544...กลุ่มอำนวยการ11 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจําเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง...กลุ่มอำนวยการ11 ต.ค. 2561
การนําค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกําลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง...กลุ่มอำนวยการ11 ต.ค. 2561
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพนธ์งานของกรมบัญชีกลาง...กลุ่มอำนวยการ10 ต.ค. 2561
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสํานักงบขประมาณ...กลุ่มอำนวยการ10 ต.ค. 2561
ปรับปรุงโครงสร้างกองตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ต.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ต.ค. 2561
รับสมัครทุน งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ต.ค. 2561
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานกลุ่มอำนวยการ9 ต.ค. 2561
ขยายเวลารับสมัครผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561...กลุ่มอำนวยการ9 ต.ค. 2561
ให้ ขรก. ได้รับเงินเดือนกลุ่มอำนวยการ4 ต.ค. 2561
ขอส่งรายงานการประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 9 2561 ครั้งที่4 ประจําปีงบประมาณ 2561...กลุ่มอำนวยการ4 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการคัดเลือก รับย้าย รับโอนงานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ต.ค. 2561
รายชื่อแนบท้ายคำสั่งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 61...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ3 ต.ค. 2561
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ประเภทบริหารระดับสูง ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ต.ค. 2561
สำเนาคำสั่ง นพ.สุภโชค ไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.สระแก้วงานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ต.ค. 2561
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ของ นส.ศิญาภัสร์ นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล1 ต.ค. 2561
ขอเรียนเชิญร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์กลุ่มอำนวยการ1 ต.ค. 2561
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการสลับเวลาการทํางานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ปี 2561...กลุ่มอำนวยการ1 ต.ค. 2561
ไฟล์นำเสนอประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ปี 61 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ1 ต.ค. 2561
ผลการตรวจราชการและประเด็นข้อเสนอแนะจากการตรวจ รอบ 2 ปี 61...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ1 ต.ค. 2561
เล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 61 รอบ 2...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ1 ต.ค. 2561
แต่งตั้งข้าราชการงานบริหารทรัพยากรบุคคล27 ก.ย. 2561
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย...งานบริหารทรัพยากรบุคคล27 ก.ย. 2561
แต่งตั้งข้าราชการกลุ่มอำนวยการ27 ก.ย. 2561
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ...กลุ่มอำนวยการ26 ก.ย. 2561
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่กลุ่มอำนวยการ26 ก.ย. 2561
การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลงานบริหารทรัพยากรบุคคล25 ก.ย. 2561
ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล24 ก.ย. 2561
ส่งคำสั่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล24 ก.ย. 2561
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสํานักงบประมาณ...กลุ่มอำนวยการ19 ก.ย. 2561
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์...กลุ่มอำนวยการ19 ก.ย. 2561
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สําหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่6...กลุ่มอำนวยการ18 ก.ย. 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกลุ่มอำนวยการ18 ก.ย. 2561
การจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยกลุ่มประเมินผล14 ก.ย. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในกลุ่มอำนวยการ14 ก.ย. 2561
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์...กลุ่มอำนวยการ14 ก.ย. 2561
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ...กลุ่มอำนวยการ11 ก.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยดพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง...กลุ่มอำนวยการ10 ก.ย. 2561
เตือนภัยเร่งด่วนกลุ่มอำนวยการ10 ก.ย. 2561
ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ...กลุ่มอำนวยการ10 ก.ย. 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล10 ก.ย. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค...กลุ่มอำนวยการ5 ก.ย. 2561
เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํากัด สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561...กลุ่มอำนวยการ30 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการ บริการจักรยานอัจฉริยะสาธารณะ...กลุ่มอำนวยการ29 ส.ค. 2561
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจําปีงบประมาณ ...กลุ่มอำนวยการ28 ส.ค. 2561
การลดการใช้กระดาษด้วย QR CODE และมาตรการยกเลิกการขอสําเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์...กลุ่มอำนวยการ28 ส.ค. 2561
เปิดบริการพื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรม เว็บไซต์กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มยุทธศาสตร์27 ส.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมสรุปผลฯ คณะที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สค.2561...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ24 ส.ค. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์16 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด โปรแกรม PM ใช้สำหรับการลา (โหลด แตกไฟล์ เข้าใช้ได้เลย)...กลุ่มยุทธศาสตร์16 ส.ค. 2561
รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ส.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ส.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้ง นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์7 ส.ค. 2561
การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ6 ส.ค. 2561
ประกาศรั้บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 ก.ค. 2561
ประกาศรั้บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 ก.ค. 2561
สไลด์ Powerpoint แลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมกองตรวจราชการสาธารณสุข วันที่ 23/7/2561...กลุ่มยุทธศาสตร์23 ก.ค. 2561
(ด่วน) ขอความร่วมมือ จนท.ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในครอบครอง...กลุ่มยุทธศาสตร์21 ก.ค. 2561
(ใหม่) เอกสารดาวน์โหลดสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล19 ก.ค. 2561
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 / 2561...กลุ่มยุทธศาสตร์16 ก.ค. 2561
กลุ่ม จิตอาสา กสธ.76จว.กลุ่มประเมินผล5 ก.ค. 2561
รับสมัครคนขับรถ งานบริหารทรัพยากรบุคคล5 ก.ค. 2561