ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

ข่าว กลุ่มอำนวยการ

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
NEW แจ้งการติดต่อราชการกลุ่มอำนวยการ17 เม.ย. 2562
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระครูมงคมภาวนานุศาสก์ วิ....กลุ่มอำนวยการ10 เม.ย. 2562
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาหัวข้อ How Global Digital Health Index can empower,evaluate and motivate health system strengthening...กลุ่มอำนวยการ9 เม.ย. 2562
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ R2R เข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย...กลุ่มอำนวยการ9 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562...กลุ่มอำนวยการ9 เม.ย. 2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการกลุ่มอำนวยการ5 เม.ย. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเสวนะกลุ่มอำนวยการ4 เม.ย. 2562
ขอความร่วมมือรณรงค์การแก้ไขปัญหาจราจรกลุ่มอำนวยการ4 เม.ย. 2562
ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 1กลุ่มอำนวยการ4 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562...กลุ่มอำนวยการ14 มี.ค. 2562
สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 ฉบับกลุ่มอำนวยการ14 มี.ค. 2562
ขอทราบจำนวนคนต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติกลุ่มอำนวยการ14 มี.ค. 2562
แนวทางการปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของบัตรหาย...กลุ่มอำนวยการ14 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ12 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540...กลุ่มอำนวยการ7 มี.ค. 2562
ขออนุญาติบุคลากรในสักกัดเข้าร่วมงานเสวนากลุ่มอำนวยการ7 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562...กลุ่มอำนวยการ28 ก.พ. 2562
แนวโน้มการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ...กลุ่มอำนวยการ28 ก.พ. 2562
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562...กลุ่มอำนวยการ28 ก.พ. 2562
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลืมพระเกียรติ...กลุ่มอำนวยการ26 ก.พ. 2562
แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
การปิดปรับปรุงซ่อมแซมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริหารกรามอนามัย...กลุ่มอำนวยการ21 ก.พ. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
ขอนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562...กลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีกลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรมกลุ่มอำนวยการ20 ก.พ. 2562
แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มอำนวยการ15 ก.พ. 2562
ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่กลุ่มอำนวยการ15 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์มาตราการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์...กลุ่มอำนวยการ13 ก.พ. 2562
แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ12 ก.พ. 2562
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง...กลุ่มอำนวยการ7 ก.พ. 2562
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกลุ่มอำนวยการ7 ก.พ. 2562
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562กลุ่มอำนวยการ7 ก.พ. 2562
การจัดสรรพื้นที่จอดรถและระบบจราจรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ6 ก.พ. 2562
ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานที่สนใจปฏิบัติจิตตภาวนา...กลุ่มอำนวยการ6 ก.พ. 2562
การดำเนินการตามมาตราการ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดทางวินัยฯ...กลุ่มอำนวยการ6 ก.พ. 2562
นำส่งหมายการพระราชกุศลมาฆบูชา พ.ศ. 2562กลุ่มอำนวยการ6 ก.พ. 2562
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตราการแก้ไขการทุจริต...กลุ่มอำนวยการ31 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายกลุ่มอำนวยการ31 ม.ค. 2562
กลุ่มอำนวยการ28 ม.ค. 2562
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กลุ่มอำนวยการ23 ม.ค. 2562
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ18 ม.ค. 2562
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...กลุ่มอำนวยการ18 ม.ค. 2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561กลุ่มอำนวยการ2 ม.ค. 2562
การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคีบบัญชาต่างๆ พุทธศักราช 2561...กลุ่มอำนวยการ25 ธ.ค. 2561
การกําหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สป....กลุ่มอำนวยการ12 ธ.ค. 2561
โครงการพัฒนากําลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์...กลุ่มอำนวยการ12 ธ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540...กลุ่มอำนวยการ29 พ.ย. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ29 พ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)กลุ่มอำนวยการ29 พ.ย. 2561
ข้องสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562...กลุ่มอำนวยการ29 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562กลุ่มอำนวยการ28 พ.ย. 2561
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป็น สํานักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ชื่อย่อ สสว....กลุ่มอำนวยการ21 พ.ย. 2561
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สําหรับบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...กลุ่มอำนวยการ13 พ.ย. 2561
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว เป็น สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชื่อย่อของหน่วยคือ ส...กลุ่มอำนวยการ9 พ.ย. 2561
การเตรียมการพื้นที่จอดรถรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...กลุ่มอำนวยการ8 พ.ย. 2561
แจ้งปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละส่วน กลุ่ม...กลุ่มอำนวยการ8 พ.ย. 2561
การกําหนดให้โรงพบาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลําปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ...กลุ่มอำนวยการ8 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส...กลุ่มอำนวยการ2 พ.ย. 2561
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติ และเข้าร่วมในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจํ...กลุ่มอำนวยการ2 พ.ย. 2561
กําหนดเวลาเปิด-ปิด ประตูกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มอำนวยการ30 ต.ค. 2561
ขอเรียนเชิญเฝ้า รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จมาทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารศุขไทย (พ.ศ.2461-2561)...กลุ่มอำนวยการ30 ต.ค. 2561
การหักเงินเพื่อชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจําในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของกรมบัญ...กลุ่มอำนวยการ24 ต.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ...กลุ่มอำนวยการ17 ต.ค. 2561
ส่งสรุปการประชุมกลุ่มอำนวยการ17 ต.ค. 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...กลุ่มอำนวยการ16 ต.ค. 2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561...กลุ่มอำนวยการ16 ต.ค. 2561
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค...กลุ่มอำนวยการ11 ต.ค. 2561
การให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544...กลุ่มอำนวยการ11 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจําเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง...กลุ่มอำนวยการ11 ต.ค. 2561
การนําค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกําลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง...กลุ่มอำนวยการ11 ต.ค. 2561
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพนธ์งานของกรมบัญชีกลาง...กลุ่มอำนวยการ10 ต.ค. 2561
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสํานักงบขประมาณ...กลุ่มอำนวยการ10 ต.ค. 2561
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานกลุ่มอำนวยการ9 ต.ค. 2561
ขยายเวลารับสมัครผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561...กลุ่มอำนวยการ9 ต.ค. 2561
ให้ ขรก. ได้รับเงินเดือนกลุ่มอำนวยการ4 ต.ค. 2561
ขอส่งรายงานการประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 9 2561 ครั้งที่4 ประจําปีงบประมาณ 2561...กลุ่มอำนวยการ4 ต.ค. 2561
ขอเรียนเชิญร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์กลุ่มอำนวยการ1 ต.ค. 2561
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการสลับเวลาการทํางานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ปี 2561...กลุ่มอำนวยการ1 ต.ค. 2561
แต่งตั้งข้าราชการกลุ่มอำนวยการ27 ก.ย. 2561
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ...กลุ่มอำนวยการ26 ก.ย. 2561
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่กลุ่มอำนวยการ26 ก.ย. 2561
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสํานักงบประมาณ...กลุ่มอำนวยการ19 ก.ย. 2561
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์...กลุ่มอำนวยการ19 ก.ย. 2561
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สําหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่6...กลุ่มอำนวยการ18 ก.ย. 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกลุ่มอำนวยการ18 ก.ย. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในกลุ่มอำนวยการ14 ก.ย. 2561
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์...กลุ่มอำนวยการ14 ก.ย. 2561
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ...กลุ่มอำนวยการ11 ก.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยดพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง...กลุ่มอำนวยการ10 ก.ย. 2561
เตือนภัยเร่งด่วนกลุ่มอำนวยการ10 ก.ย. 2561
ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ...กลุ่มอำนวยการ10 ก.ย. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค...กลุ่มอำนวยการ5 ก.ย. 2561
เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํากัด สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561...กลุ่มอำนวยการ30 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการ บริการจักรยานอัจฉริยะสาธารณะ...กลุ่มอำนวยการ29 ส.ค. 2561
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจําปีงบประมาณ ...กลุ่มอำนวยการ28 ส.ค. 2561
การลดการใช้กระดาษด้วย QR CODE และมาตรการยกเลิกการขอสําเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์...กลุ่มอำนวยการ28 ส.ค. 2561