ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

ข่าว งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
NEW แต่งตั้งข้าราชการ นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 เม.ย. 2562
NEW ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 เม.ย. 2562
NEW โครงการลาบรรพชาอุปสมทบเฉลิมพระเกียรติงานบริหารทรัพยากรบุคคล17 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อ การสอบสัมภาษณ์ ระดับชำนาญการพิเศษงานบริหารทรัพยากรบุคคล11 เม.ย. 2562
รับสมัคร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล2 เม.ย. 2562
ไฟล์บรรยายการอบรมเรื่องพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560...งานบริหารทรัพยากรบุคคล8 มี.ค. 2562
ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของ สป....งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 ก.พ. 2562
การถ่ายระดับ ตัวชี้วัดของ ผอ.กตร. สู่ หัวหน้ากลุ่มใน กตร. ปี 2562...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 ก.พ. 2562
ไฟล์ประชุมการถ่ายทอดตชว. ปี 62 กองตรวจฯ ในวันที่ 15 และ 21 ก.พ.62 จาก กพร....งานบริหารทรัพยากรบุคคล15 ก.พ. 2562
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการงานบริหารทรัพยากรบุคคล15 ก.พ. 2562
คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ และผู้รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล14 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล8 ก.พ. 2562
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562...งานบริหารทรัพยากรบุคคล25 ม.ค. 2562
คัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญ ใน สป. (ส่วนกลาง)...งานบริหารทรัพยากรบุคคล25 ม.ค. 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข...งานบริหารทรัพยากรบุคคล17 ม.ค. 2562
การออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษงานบริหารทรัพยากรบุคคล16 ม.ค. 2562
โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง งานบริหารทรัพยากรบุคคล11 ม.ค. 2562
บำเหน็จลูกจ้างงานบริหารทรัพยากรบุคคล10 ม.ค. 2562
แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล8 ม.ค. 2562
ตัวอย่างวิเคราะห์ภาระงานของ สตป ปี58งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ม.ค. 2562
แบบฟอร์มวิเคราะห์บทบาทภารกิจและกรอบอัตรากำลัง งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ม.ค. 2562
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจ้างเหมาบริการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล21 ธ.ค. 2561
การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562งานบริหารทรัพยากรบุคคล14 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อจ้างเหมาบริการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล13 ธ.ค. 2561
ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต...งานบริหารทรัพยากรบุคคล12 ธ.ค. 2561
รับย้าย รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล11 ธ.ค. 2561
ประกาศกองตรวจราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม...งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ธ.ค. 2561
รายละเอียดแนบท้ายประกาศกองตรวจราชการ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (ใหม่)...งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ธ.ค. 2561
ใบสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ธ.ค. 2561
ประกาศกองตรวจราชการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ธ.ค. 2561
กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ ผตร. และ รก.ผตร.ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล15 พ.ย. 2561
การวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังงานบริหารทรัพยากรบุคคล14 พ.ย. 2561
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล12 พ.ย. 2561
รับรองคุณวุฒิของงานบริหารทรัพยากรบุคคล12 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส...งานบริหารทรัพยากรบุคคล12 พ.ย. 2561
คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล8 พ.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล8 พ.ย. 2561
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)...งานบริหารทรัพยากรบุคคล7 พ.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล31 ต.ค. 2561
การเปิดระบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล29 ต.ค. 2561
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนงานบริหารทรัพยากรบุคคล25 ต.ค. 2561
การรับสมัครคัดเลือกงานบริหารทรัพยากรบุคคล12 ต.ค. 2561
ข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินงานบริหารทรัพยากรบุคคล12 ต.ค. 2561
ปรับปรุงโครงสร้างกองตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ต.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ต.ค. 2561
รับสมัครทุน งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการคัดเลือก รับย้าย รับโอนงานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ต.ค. 2561
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ประเภทบริหารระดับสูง ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ต.ค. 2561
สำเนาคำสั่ง นพ.สุภโชค ไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.สระแก้วงานบริหารทรัพยากรบุคคล3 ต.ค. 2561
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ของ นส.ศิญาภัสร์ นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล1 ต.ค. 2561
แต่งตั้งข้าราชการงานบริหารทรัพยากรบุคคล27 ก.ย. 2561
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย...งานบริหารทรัพยากรบุคคล27 ก.ย. 2561
การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลงานบริหารทรัพยากรบุคคล25 ก.ย. 2561
ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล24 ก.ย. 2561
ส่งคำสั่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล24 ก.ย. 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล10 ก.ย. 2561
รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ส.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ส.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้ง นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช งานบริหารทรัพยากรบุคคล9 ส.ค. 2561
ประกาศรั้บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 ก.ค. 2561
ประกาศรั้บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 ก.ค. 2561
(ใหม่) เอกสารดาวน์โหลดสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ...งานบริหารทรัพยากรบุคคล19 ก.ค. 2561
รับสมัครคนขับรถ งานบริหารทรัพยากรบุคคล5 ก.ค. 2561