รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย


รายละเอียด:     สามารถดาวน์โหลด ZIP File ซึ่งประกอบด้วย 5 เอกสาร ดังนี้
1.พระราชทฤษฎีราชประชาสมาสัยฯ.pdf
2.คู่มือชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย.pdf
3.สรุปขั้นตอนสมัครชมรมจิตอาสา.pdf
4.ใบสมัครตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย.pdf
5.ใบสมัครสมาชิกชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย.pdf
กลุ่มงาน: กลุ่มประเมินผล
วันประกาศ: 14 กันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: