รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล


รายละเอียด:     แจ้งผู้มีสิทธิประสงค์จะทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 25 กันยายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: