รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการคัดเลือก รับย้าย รับโอน


รายละเอียด:     ประกาศรายชื่อผุู้ผ่านการคัดเลือก รับย้าย รับโอน
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 3 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: