รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 11 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: