รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 11 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: