รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน


รายละเอียด:     มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 10 ราย
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 25 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: