รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันประชุม จัดทำแนวทางการตรวจราชการของคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) คณะที่ 1-3 ประจำปี 2562


รายละเอียด:     กำหนดวันประชุม จัดทำแนวทางการตรวจราชการของคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) คณะที่ 1-3 ประจำปี 2562

คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการด้านสุขภาพ
วันที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวง อาคาร 2 ชั้น 5

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
วันที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 09.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7

คณะ 3 การพัฒนาระบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
วันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวง อาคาร 2 ชั้น 5
กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
วันประกาศ: 29 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: