รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง


รายละเอียด:     สามารถ Download ไฟล์ ซึ่งประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ภาระงานรายบุคคล
2. การวิเคราะห์อัตรากำลัง(อ.อ้อย_ปรับ)
3. ตัวอย่างกรมธนารักษ์
4. ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาระงานตรวจสอบภายใน
5. แบบฟอร์มวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการว
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 14 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: