รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป็น สํานักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ชื่อย่อ สสว.


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 21 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: