รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มวิเคราะห์บทบาทภารกิจและกรอบอัตรากำลัง


รายละเอียด:     ให้ทุกกลุ่มส่งแบบฟอร์มที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 3 มกราคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: