รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข


รายละเอียด:     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 17 มกราคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: