รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญ ใน สป. (ส่วนกลาง)


รายละเอียด:     การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใน สป. (ส่วนกลาง)
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 25 มกราคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: