รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียด:     เรื่อง กำหนดประเภท หรือชื่อสถานที่สถาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดภัย พ.ศ. 2561
และเรื่อง ลักษณะวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: