รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์บรรยายการอบรมเรื่องพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560


รายละเอียด:     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของกองตรวจราชการ ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 8 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: