รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง


รายละเอียด:     คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์)
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 9 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: