รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


รายละเอียด:     การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่3
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 21 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: