กิจกรรม

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร ๕ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และยินดีต้อนรับนายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทรชั้น ๒ อาคาร ๑...

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ เดินทางกองพันฝึกส่วนหลัง

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข มอบโอวาทและส่งจิตอาสากระทรวงสาธารณสุขเข้าฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอา...

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโอวาทแก่จิตอาสากระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ จำ...

ประชุมแนะนำบุคลากรและกลุ่มงานต่างๆ ในกองตรวจราชการ แก่ผู้อำนวยการกองตรวจราชการท่านใหม่

ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ได้มีการประชุม เพื่อแนะนำบุคลากรและกลุ่มงานต่างๆ ในกองตรวจราชการ แก่นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ท่านใหม่ ...

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ และยินดีต้อนรับนายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทรชั้น ๒ อาคาร ๑ สำน...

ประชุมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ และประชุมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับกระท...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ นายเจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๐ คน และผู้ควบคุม ๑ คน เพื่อเข้าร่วม...

ตลาดนัดคุณธรรม

ตลาดนัดคุณธรรม "กองตรวจราชการ" นำ IT สู่ระบบคุณธรรม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...