กิจกรรม

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองตรวจราชการ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกองตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นพ.วิเชีย...

การศึกษาดูงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กองตรวจราชการ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นพ.สุเทพ เพชรมาก รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ และ นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับนายสากล ฐิ...

ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ

กองตรวจราชการ ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ ซึ่งมีท่าน นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เป็นประธาน ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒...

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองตรวจราชการขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศรับ...

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร ๕ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และยินดีต้อนรับนายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทรชั้น ๒ อาคาร ๑...

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ เดินทางกองพันฝึกส่วนหลัง

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข มอบโอวาทและส่งจิตอาสากระทรวงสาธารณสุขเข้าฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอา...

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโอวาทแก่จิตอาสากระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ จำ...