การบรรยายสารบรรณและเขียน (สธ.)


รายละเอียด:

การบรรยายสารบรรณและเขียน (สธ.) หลักการเขียนหนังสือราชการ วันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรีกลุ่มยุทธศาสตร์ 2 ส.ค. 2561