การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียด:

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ นายเจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๐ คน และผู้ควบคุม ๑ คน เพื่อเข้าร่วมอบรมจัดทำกำลังพลในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ ของหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ จำนวน ๔๐๒ นายจากทุกหน่วยงาน ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ "วิภาวดี" โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม เมื่อจบการฝึกอบรมฯ สามารถเป็นวิทยากรชั้นเลิศ อบรมขยายผลในหน่วยงานตนเองและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นแกนนำจิตอาสาทั่วไป เพื่อทำหน้าที่จิตอาสา ๓ ประเภท ได้อย่างมีประสิทธิผลกลุ่มยุทธศาสตร์ 8 ส.ค. 2561