การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑


รายละเอียด:

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ และยินดีต้อนรับนายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทรชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มยุทธศาสตร์ 9 ต.ค. 2561