โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑


รายละเอียด:

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโอวาทแก่จิตอาสากระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ จำนวน ๔๗ คน เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม ทราบการปฏิบัติตัวระหว่างรับการฝึกอบรม และการทำงานเป็นทีม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ มุ่งเน้นทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม เมื่อจบการฝึกอบรม จะเป็นวิทยากรชั้นเลิศ และขยายผลในหน่วยงานตนเอง เป็นแกนนำจิตอาสาทั่วไป ทำหน้าที่จิตอาสา ๓ ประเภท ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ อย่างมีประสิทธิผล และให้มีองค์ความรู้ มีวินัย มีทักษะในการช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๔๗ คน ร่วมกับบุคลากรจากกระทรวงต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑กลุ่มยุทธศาสตร์ 31 ต.ค. 2561