การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑


รายละเอียด:

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และยินดีต้อนรับนายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทรชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มยุทธศาสตร์ 3 ธ.ค. 2561