การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


รายละเอียด:

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่
๑. นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ ๕
๒. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ ๑๐กลุ่มยุทธศาสตร์ 22 ม.ค. 2562