การศึกษาดูงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กองตรวจราชการ


รายละเอียด:

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นพ.สุเทพ เพชรมาก รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ และ นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับนายสากล ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๑๖ ราย ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยาย "การบริหารจัดการงานตรวจราชการ" ของกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ใน ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการ อาคาร ๒ ชั้น ๕ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มยุทธศาสตร์ 6 มี.ค. 2562