การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐


รายละเอียด:

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองตรวจราชการ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกองตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการ อาคาร ๖ ชั้น ๘ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มยุทธศาสตร์ 8 มี.ค. 2562