รายงานตามตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2561
ชื่อตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 Flow Chart Template
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน20ต่อแสนการเกิดมีชีพ
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 54)
4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (ร้อยละ54)
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน40ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน)
6. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 50)
8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ85)
9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี(ไม่เกิน4.5ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน)
10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน)
11.1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ไม่เกินร้อยละ 2.40)
11.2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
12.1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป (ร้อยละ 100)
12.2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ50)
12.3. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก(ร้อยละ20)
13. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)( เป้าหมายสะสม=ร้อยละ 36 (1,170ทีม) /เป้าหมายปี2561 =574 ทีม)
14. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(น้อยกว่าร้อยละ7)
15.1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 1) (ร้อยละ 80)
15.2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 2) (ร้อยละ 20)
15.3. ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (ร้อยละ 70)
16. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร้อยละ 10)
17. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20)
18. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic Drug) ในผู้ป่วย STEMI (ร้อยละ 100)
19. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 27 ต่อประชากรแสนคน)
20. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m^2/yr (ร้อยละ66)
21. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (0.7:100)
22. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (Remission) (ร้อยละ 90)
23. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ 15)
24. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)(ร้อยละ 12)
25. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละเสียชีวิต
26. จำนวนเมืองสมุนไพร
27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ (ร้อยละ 60 )
28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) (ร้อยละ 85)
29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
30.1. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (เวชภัณฑ์ยา)(ร้อยละ 20)
30.2. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
31. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหานความเสี่ยงระดับจังหวัด
32. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
33.1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท/รพ.สังกัดกรมการแพทย์/กรมควบคุมโรค/กรมสุขภาพจิต ร้อยละ100)
33.2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพช. ร้อยละ 80)
34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว(ร้อยละ 25 (เป้าหมายสะสม)
35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6 )