อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน20ต่อแสนการเกิดมีชีพ
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบเฝ้าระวัง กรมอนามัย 5 เม.ย. 61