อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน20ต่อแสนการเกิดมีชีพ
หมายเหตุ ::
เป้าหมาย : การตายจากสาเหตุ PPH ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 30
ผลการดำเนินงาน : การตายจากสาเหตุ PPH ลดลงร้อยละ 40.7 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)
เป้าหมาย : การตายจากสาเหตุ PIH ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 30
ผลการดำเนินงาน: การตายจากสาเหตุ PIH เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบเฝ้าระวัง กรมอนามัย 17 ก.ค. 61