อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน20ต่อแสนการเกิดมีชีพ
หมายเหตุ ::
เป้าหมาย : การตายจากสาเหตุ PPH ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 30
ผลการดำเนินงาน : การตายจากสาเหตุ PPH ลดลงร้อยละ 40.7 (ตุลาคม2560-มิถุนายน 2561)
เป้าหมาย : การตายจากสาเหตุ PIH ลดลงจากปี2560 ร้อยละ 30
ผลการดำเนินงาน : การตายจากสาเหตุ PIH เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 (ตุลาคม2560-มิถุนายน 2561)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ที่มา : ระบบเฝ้าระวัง กรมอนามัย 17 ก.ค.61