อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลมรณะบัตรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ณ 31 มกราคม 2561