อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน)
หมายเหตุ ::
•เป้าหมายไตรมาส 2 ปี 2561 : อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 8.73 ต่อแสนประชากร (5,695 คน)
•ผลการดาเนินการไตรมาสที่ 2 ปี 2561 : อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 10.16 ต่อแสนประชากร (6,622 คน)
•เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการดาเนินการรอบ 6 เดือน ปี 2561 : จำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าเป้าหมาย (927 คน)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลมรณะบัตรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ณ 4 พฤษภาคม2561