อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน)
หมายเหตุ ::
เป้าหมาย : 6 เดือน ไม่เกิน 8.7 ต่อประชากรแสนคน (5,696 คน)
ผลลัพธ์ : ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 10.2 ต่อประชากรแสนคน (6,622 คน)
เปรียบเทียบกับ 6 เดือน ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) :10.18 ต่อประชากรแสนคน (6,637 คน) เพิ่มขึ้น 15 คน
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย : สำนักโรคไม่ติดต่อ วันที่ 4 พ.ค.61