อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ไม่เกินร้อยละ 2.40)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบ HDC ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561