อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ไม่เกินร้อยละ 2.40)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุขณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561